Przyjmowanie i załatwianie spraw

  Przyjmowanie i załatwianie spraw

  Przyjmowanie i załatwianie spraw

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu dostępna jest na platformie ePUAP

  W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  1. posiadanie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformie ePUAP,
  2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie (bezpłatnego) tzw. „Profilu Zaufanego ePUAP".

  Formularz podania: Pismo ogólne

  Sposoby wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

  1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski), związane z wykonywaniem ustawowych zadań przez organ kontroli skarbowej – przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Wniesienie podania zostaje potwierdzone urzędowym poświadczeniem odbioru, które jest tworzone automatycznie przez system teleinformatyczny.
   Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP lub dołączenie do pisma załącznika opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu*.
   Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml

   Uwaga: wskazanie adresu poczty elektronicznej nie stanowi wskazania organowi adresu elektronicznego, o czym mowa w art. 144a § 1 pkt 2 i 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, dlatego organ kontroli skarbowej udzielając odpowiedzi na wnoszone pisma w formie elektronicznej nie wysyła ich na adres poczty elektronicznej, tylko na adres konta istniejącego na platformie ePUAP.
    
  2. Skargi i wnioski o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego podlegające załatwieniu w postępowaniu skargowym / wnioskowym, tj. nie związane z postępowaniem kontrolnym – za pomocą poczty elektronicznej (bez urzędowego potwierdzenia przedłożenia)*, na adres: uks0291@ds.mofnet.gov.pl
    
  3. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej – za pomocą poczty elektronicznej (bez urzędowego potwierdzenia przedłożenia), przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (z urzędowym potwierdzeniem odbioru) lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w pkt 4* .

   Uwaga do punktów 2 i 3: wskazanie adresu poczty elektronicznej nie stanowi wskazania organowi adresu elektronicznego, o czym mowa w art. 391 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego zawiadamiając o sposobie załatwienia skargi lub wniosku albo rozstrzygając o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, organ nie wysyła pism w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, tylko na adres konta istniejącego na platformie ePUAP.
    
  4. Dokumenty elektroniczne, inne niż wymienione w punktach 1 i 2 mogą być również doręczane na następujących informatycznych nośnikach danych: płyta CD/DVD.

   Informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku. Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

  * Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą ESP albo poczty elektronicznej nie może przekraczać 10 MB.

  Ogólny schemat procedur kontroli:

  Podstawy prawne:

  1.      Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.),

  2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

  3.      Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

  Tryb działania:
  Procedurę postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez organ kontroli skarbowej regulują przepisy ustawy o kontroli skarbowej, a w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.
  Postępowanie kontrolne jest prowadzone zgodnie z planem kontroli. Plan kontroli ustalany jest przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej stosownie do zadań określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Postępowanie kontrolne może być również prowadzone poza planem kontroli, na podstawie uzyskanych informacji lub materiałów albo przeprowadzonych analiz.
  Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej.
  Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kontroli skarbowej zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej.
  Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie wymienionej w art. 284 § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa , upoważnienia do jej przeprowadzenia. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego.
  Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami, po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych zgodnie z art. 13 ust.7 ustawy o kontroli skarbowej. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym także przedstawiciele organów Unii Europejskiej oraz, w zakresie realizacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawiciele innych państw na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy o kontroli skarbowej.
  Z przebiegu czynności kontrolnych inspektor kontroli skarbowej sporządza protokół. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.
  Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia do protokołu i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
  Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

  Na podstawie art. 14c ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej kontrolowany może, w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową.

  Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne, wydając:

  1) decyzję w rozumieniu Ordynacji podatkowej, gdy:
  a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem, że organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli kontro¬lowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie postępowania kontrolnego,
  b) ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, z zastrzeżeniem art. 24 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy o kontroli skarbowej,
  c) w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu;
  2) wynik kontroli, gdy:
  a) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego,
  b) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych,
  c) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego,
  d) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy nieprawidłowości nie stwierdzono,
  e) kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej korygującą deklarację obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości.
  Decyzję, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, doręcza się kontrolowanemu oraz organowi podatkowemu właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego, reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, służy odwołanie do właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej - jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, odwołanie służy do dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej właściwego ze względu na siedzibę urzędu kontroli skarbowej, którego dyrektor wydał decyzję.

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują, w szczególności przepisy:
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 868 ze zm.),
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu.

  Do postępowania kontrolnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) stosuje się odpowiednio przepisy powołanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.
  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  - organ kontroli skarbowej - organ podatkowy;
  - inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca czynności kontrolnych,
  o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej  - kontrolującego;
  - postępowanie kontrolne - postępowanie podatkowe, o którym mowa w dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
  - kontrola podatkowa - kontrolę, o której mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

  Zgodnie z art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Mając na uwadze tę zasadę, ustawa określa w art. 139 Ordynacji podatkowej terminy załatwiania spraw.     Na podstawie art. 139§ 1Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

  Zgodnie z art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej, niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

  Przepis art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej stanowi, że do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  Organ podatkowy po przekroczeniu terminu do załatwienia sprawy nie traci prawa do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest, zgodnie z art. 140  § 1 Ordynacji podatkowej, zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na podstawie  art. 140  § 2 Ordynacji podatkowej, ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

  Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie art. 226 Ordynacji podatkowej.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.06.2015 Data publikacji: 29.06.2015 13:09 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2017 13:55
  Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki
  Rejestr zmian