Organy sprawujące funkcje kierownicze

  Organy sprawujące funkcje kierownicze

  Organy sprawujące funkcje kierownicze

  Urzędem kontroli skarbowej kieruje dyrektor urzędu kontroli skarbowej, który jednocześnie jest organem kontroli skarbowej.

  Dyrektor urzędu kontroli skarbowej jest odpowiedzialny przed Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu.
  Dyrektor urzędu kontroli skarbowej w szczególności:

  • •organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników,
  • •ustala plany kontroli,
  • •upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
  • •wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie,
  • •wydaje wynik kontroli,
  • •dokonuje, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne,
  • •może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze Informacje dotyczące działalności kontroli skarbowej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej.


  Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu przy pomocy wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

  Wydziałami kierują naczelnicy, a pozostałymi komórkami organizacyjnymi - kierownicy lub koordynatorzy.
  Dyrektor urzędu kontroli skarbowej sprawuje nadzór nad pracą pracowników urzędu.

  Pracownicy komórek wywiadu skarbowego, w zakresie wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, podlegają nadzorowi Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

  Dyrektora urzędu kontroli skarbowej powołuje, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, i odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
  Wicedyrektorów urzędu kontroli skarbowej powołuje, spośród inspektorów kontroli skarbowej, i odwołuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, na wniosek dyrektora urzędu.

  Czynności związane z realizacją zadań ustawowych dyrektor urzędu kontroli skarbowej wykonuje przy pomocy inspektorów kontroli skarbowej i pozostałych pracowników urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.06.2015 Data publikacji: 25.06.2015 13:08 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 11:45
  Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki
  Rejestr zmian