Kierownictwo Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

  Kierownictwo Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

  Kierownictwo Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

  p.o. Dyrektor Urzędu (będący jednocześnie organem kontroli skarbowej):

  Agata Drozd-Żurawska

  tel.: 71 355-33-06

  Wicedyrektor Urzędu: Dariusz Śliż
  tel.: 71 355-33-06

  Wicedyrektor Urzędu: Ewa Piekiełko
  tel.: 71 355-33-06

  Wicedyrektor Urzędu: Piotr Rolla
  tel.: 71 355-33-06

  Wicedyrektor Urzędu: Anna Maliniak
  tel.: 71 355-33-06 oraz 75 752-69-26

  Główny księgowy Urzędu: Grażyna Tkaczyk
  tel.: 71 358-39-87

      

  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jest organem kontroli skarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) i w tym zakresie:

  • upoważnia inspektorów kontroli skarbowej i pracowników do przeprowadzania czynności kontrolnych;
  • wydaje postanowienia, decyzje, wyniki kontroli;
  • dokonuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
  • prowadzi działalność analityczną i prognostyczną w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przedstawia w tym zakresie informacje i analizy organom administracji rządowej.

  Dyrektor, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, kieruje pracą Urzędu przy pomocy wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

  Dyrektor wykonuje inne obowiązki i uprawnienia określone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.), Kodeksem pracy oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa.

  Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu przepisów o ochronie informacji niejawnych i tajemnicy skarbowej oraz o ochronie danych osobowych.

  Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej powołuje, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu oraz odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.06.2015 Data publikacji: 25.06.2015 11:30 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 09:57
  Autor: Arnold Rzepecki Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Arnold Rzepecki
  Rejestr zmian